Så kan ert företag arbeta för FN:s hållbarhetsmål

Genom att stödja Skåne Stadsmission kan ert företag bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Ni främjar särskilt sju av FN:s 17 hållbarhetsmål och vi arbetar tillsammans utifrån visionen om ett mänskligare samhälle för alla.

Ett välmående demokratiskt samhälle bygger på medborgarnas tillit, respekt, ansvar, inflytande och empati. Skånes Stadsmission arbetar för att göra samhället mänskligare med riktade insatser för människor som lever i speciellt utsatta livssituationer. Vi arbetar med akuta insatser som mat och kläder, men även med stöd för förändring som ger individer möjlighet att hämta kraft och motivation att förändra sina liv. Tillsammans med våra givare erbjuder vi stöd och mötesplatser som bygger förändring för både individ och samhälle i enlighet med FN:s hållbarhetsmål.

Mål 1: Utrota fattigdom
Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.

Ni bidrar genom att stötta Skåne Stadsmissions dagliga arbete med människor som lever i hemlöshet och fattigdom. Med fattigdom menar vi den situation man befinner sig i när man regelbundet måste förlita sig på akut ekonomiskt stöd för att klara de mest nödvändiga levnadsomkostnaderna.

Mål 2: Avskaffa hunger
Avskaffa hunger, uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition.

Ni bidrar genom att stötta människor som inte har råd att äta sig mätta. På exempelvis Café David, för människor i akut hemlöshet, serveras en varm näringsriktig lunch varje dag. Det är en måltid som oftast blir det enda målet mat för dagen. Fria måltider i samband med övriga aktiviteter är en viktig del för många av våra verksamheter som Unga Forum och tidigarenämnda Café David.

Mål 3: Hälsa och välbefinnande
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla åldrar.

Ni bidrar genom att stötta Stadsmissionshälsan tillsammans med våra andra verksamheter. Ni främjar välbefinnande för människor i utsatthet och ger dem möjlighet att träffa kurator, uppsöka sjuksköterska, aktivera sig, samtala och träffa andra människor i samma situation. Ni bidrar till gemenskap och samvaro.

Mål 5: Jämställdhet
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Ni bidrar till att uppnå jämställdhet och ökad egenmakt för kvinnor och flickor i flera av våra verksamheter. Bland annat är Trygga boende en fristad för kvinnor i hemlöshet eller som lever med hot och våld. Flera av Skåne Stadsmissions verksamheter erbjuder öppen verksamhet exempelvis på Unga Forum och Enter som arbetar för att stärka unga tjejer och unga över lag.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Ni bidrar till att skapa rimliga livsvillkor för grupper eller individer som riskerar social utestängning. Skåne Stadsmission arbetar med akut stöd, för långsiktiga förändringar och för att förebygga ojämlikheter i samhället genom att inkludera alla.
Ni bidrar också till att minska den akuta hemlösheten bland annat genom vår nattjour som möter den akuta hemlösheten och Trygga boende där människor utan boende kan bo primärt.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Ni som företag, som har som mål att både minska matsvinnet och bidra till ett mer hållbart samhälle, bidrar fler och bättre måltider för utsatta personer genom att skänka det till Skåne Stadsmission.
Leveranserna bidrar till hållbar konsumtion och ger dessutom bättre ekonomi för verksamheterna och servering av fler och mer kvalitativa måltider.
Ni kan också bidra till hållbar konsumtion och produktion genom gåvor, samarbeten och stöd till något av våra sociala företag vars främsta syfte är att ge människor som vill närma sig arbetsmarknaden en chans till arbetsträning.
Skåne Stadsmission driver 3 second hand-butiker som främjar återbruk och bidrar till att minimera resursutnyttjandet. Vi har ett eget modemärke, Remake, som producerar kläder och accessoarer från återvunna textilier.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Ni bidrar till att främja fredliga och inkluderande samhällen genom att stödja arbetet med råd och stöd för människor i utsatthet som ofta inte känner till eller har möjligheten att förstå och använda sina rättigheter. Våra ombud ger stöd i kontakt med exempelvis myndigheter och erbjuder även juridisk vägledning. Råd och stöd erbjuds till exempel för människor i hemlöshet på Café David, Unga Forum, Nattjouren, Trygga boende men även på Stadsmissionshälsan och Crossroads, råd och stöd för EU-medborgare i utsatthet.

Vi arbetar med integration och inkludering för alla människor i Skåne oavsett bakgrund. Vår värdegrund bygger på en uthållig kärlek till människan och att alla har rätt till nya livschanser.
Genom att stödja SkåneStadsmission kan ert företag göra skillnad i den närmiljö ni verkar i. Ni får en chans att engagera medarbetarna och möta dem ni stödjer.