Regelverk

Skåne Stadsmission följer utöver de legala kraven på ekonomisk redovisning, Svensk Insamlingskontrolls regelverk samt den kvalitetskod som Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) utarbetat. Skåne Stadsmission följer även principiellt Svenska Kyrkans etiska regler för kapitalplaceringar.

Placeringspolicy

Policy mot oegentligheter

90-konto

Skåne Stadsmission har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll, som ställer krav på att minst 75 procent av intäkterna går till ändamålet.
Vi ligger en bra bit över den gränsen – 2017 gick 83 procent av våra intäkter till ändamålet.  Läs mer om Svensk Insamlingskontroll. Vi är också medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som arbetar för etisk och professionell insamling och vi följer FRII:s kvalitetskod.

Finansiering

Verksamheten finansieras genom gåvomedel från t ex enskilda givare, företag, fonder, stiftelser, församlingar och bidrag från bl a Svenska Kyrkan, kommuner och Länsstyrelsen i Skåne. Även avtal med kommuner och Region Skåne finansierar verksamhet, liksom försäljningsintäkter från de olika närdingsdrivande delarna.

Insamlingspolicy

Integritetspolicy

Årsredovisningar

Här kan du läsa våra senaste årsredovisningar.

Årsberättelse 2018

Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2016

Årsberättelse 2015

Årsberättelse 2014

Årsberättelse 2013

 

FRIIs kodrapport

FRII är en branschorganisation som arbetar för att insamling hos allmänheten ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.
Medlemmar i FRII förbinder sig att tillämpa FRIIs Kvalitetskod, samt följa FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Medlemskap beviljas organisation som innehar 90-konto och som regelmässigt bedriver insamling.

FRIIs årsmöte 2013 beslöt om en uppdaterad kvalitetskod som kort innebär:

– en extern revisorsgranskning av koden krävs vartannat år
– varje medlemsorganisation ska årligen, från 2014, upprätta en effektrapport enligt FRIIs mall för effektrapportering.

Effektrapport 2017

Uppförandekod

Uppförandekod

 90-konto