Inkluderande arbetsintegration

Långtidsarbetslöshet är en av Skånes största utmaningar de kommande åren. Många människor behöver någon gång i livet stöd eller anpassning i arbetsmiljön för att kunna utföra sitt arbete.

Personer med olika former av funktionsvariationer stöter ofta på hinder i form av diskriminerade rutiner och regelverk eller människors stereotypa föreställningar och normer. Att ge personer som står så långt från arbetsmarknaden en chans till arbete, är ett av samhällets viktigaste välfärdsuppdrag och något vi på Skåne Stadsmission har lång erfarenhet av.

Skåne Stadsmissions sociala företag arbetar med att stärka och rusta deltagare som står långt från reguljär arbetsmarknad. Metoden som används vid arbetsträning bygger på respekt för alla människors lika värde och förståelse för att vi alla är olika och har olika förutsättningar.

Projektet ”Inkluderande arbetsintegration” drivs inom Skåne Stadsmission med stöd av Europiska Socialfonden (ESF). Projektet erbjuder aktiviteter där behoven är som störst och ger fler människor möjlighet att bli delaktiga i arbetslivet, lära sig nya yrken och utvecklas efter egen förmåga.

Det övergripande syftet med projektet är att stimulera tydliga stegförflyttningar närmare utbildning, sysselsättning, arbete och deltagande i samhället. Projektets målgrupp är män och kvinnor med psykiska, fysiska och psykosociala funktionsvariationer som står särskild långt ifrån arbetsmarknaden och är långtidsarbetslösa.

Helhetsperspektiv på människan

Skåne Stadsmissions sociala företag arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på människan och vill stärka och rusta deltagare som står långt från den reguljära arbetsmarknaden. Metoden bygger på respekt för alla människors lika värde med förståelse för att vi alla är olika och har olika förutsättningar. I metoden ingår successiv utökning i arbetstid för deltagarna, anpassade arbetsuppgifter, individuella samtal och kontinuerliga uppföljningar. All individuell planering görs tillsammans med deltagaren utifrån behov och önskemål. En avgörande del i metoden är att fokusera på deltagarnas möjligheter och uppmärksamma det som fungerar.

 Centrala roller i vår arbetsmodell är:

  • Deltagare: den som står långt ifrån reguljär arbetsmarknad på grund av bland annat funktionsvariation, språkhinder eller låg utbildning.
  • Handläggare: den som representerar anvisande myndighet i programmet och stödjer deltagaren i ett arbetsmarknadsprogram.
  • Handledare: den arbetsledare som har närmast kontakt med deltagare och representerar sociala företag i en arbetsträning. Handledarens roll är att tillgodose att arbetsträningen sker i enlighet med individuell planering utifrån deltagares behov.

Projektets samverkansaktörer är Malmö stad, Försäkringskassan samt Kristianstads kommun.

Har du frågor om projektet?

Bahareh Andersson, projektledare
Telefon: 0766–47 15 40 
E-post: bahareh.andersson@skanestadsmission.se

Alireza Mobasheri, enhetschef sociala företag
Telefon: 0766-47 15 30 
E-post: alireza.mobasheri@skanestadsmission.se

Vill du se en kort film om projektet?
► Länk här

Vill du veta mer om våra sociala företag?
► Läs mer

Se våra lediga tjänster
► Läs mer

Nyheter