Regelverk

Skåne Stadsmission följer utöver de legala kraven på ekonomisk redovisning, Svensk Insamlingskontrolls regelverk samt den kvalitetskod som Giva Sverige utarbetat. Skåne Stadsmission följer även principiellt Svenska Kyrkans etiska regler för kapitalplaceringar.

Placeringspolicy

Policy mot oegentligheter

90-konto

Skåne Stadsmission har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll, som ställer krav på att minst 75 procent av intäkterna går till ändamålet.

Vi ligger en bra bit över den gränsen – 2022 gick 85 procent av våra intäkter till ändamålet.  Läs mer om Svensk Insamlingskontroll. Vi är också medlemmar i Giva Sverige som arbetar för etisk och professionell insamling och vi följer Giva Sveriges kvalitetskod.

Finansiering

Verksamheten finansieras genom gåvomedel från t ex enskilda givare, företag, fonder, stiftelser, församlingar och bidrag från bl a Svenska Kyrkan, kommuner och Länsstyrelsen i Skåne. Även avtal med kommuner och Region Skåne finansierar verksamhet, liksom försäljningsintäkter från de olika närdingsdrivande delarna.

Insamlingspolicy

Integritetspolicy

Giva Sveriges kodrapport

Giva Sverige är en branschorganisation som arbetar för att insamling hos allmänheten ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt. Medlemmar i Giva förbinder sig att tillämpa Giva Sveriges kvalitetsstyrning, samt följa Givas styrande riktlinjer för årsredovisning. Medlemskap beviljas organisation som innehar 90-konto och som regelmässigt bedriver insamling.

Effektrapport 2022
Effektrapport 2021
Effektrapport 2020
Effektrapport 2019
Effektrapport 2018
Effektrapport 2017

Givas årsmöte 2013 beslutade om en uppdaterad kvalitetskod som kort innebär:

– en extern revisorsgranskning av koden krävs vartannat år
– varje medlemsorganisation ska årligen, från 2014, upprätta en effektrapport enligt FRIIs mall för effektrapportering.

Uppförandekod

Uppförandekod