Motverka antiziganism mot romska EU-migranter i Malmö

Ett EU-projekt för att motverka antiziganism

Under perioden 2019 – 2020 implementerar Skåne Stadsmission och Civil Rights Defenders ett EU-projekt med syftet att bekämpa hatbrott riktade mot utsatta EU-medborgare av romskt ursprung som försörjer sig i Malmös gatumiljö.

Här hittar du projektets första rapport, som visar att många utsatta EU-medborgare vittnar om hatbrott – men få anmäler.

Vad är hatbrott mot romer?

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) beskriver det som ”brott som begås på grund av rädsla för, fientlighet eller hat mot romer och som aktiverar en reaktion mot romer, deras egendom, institutioner eller den eller dem som är, eller uppfattas vara, romer eller representanter för romer.”
Hatbrott är ett samlingsbegrepp för olika sorters brott som begås där det bakomliggande motivet till den kriminella handlingen är ett hat med rasistiska, främlingsfientliga eller homofoba förtecken.

Få övergrepp anmäls

”Anmälningsbenägenheten för hatbrott bedöms vara låg generellt och särskilt låg när de riktas mot romer.”
– Polisen, 2015

Att få hatbrott mot romska EU-medborgare i Sverige anmäls är ett problem av flera anledningar. För de drabbade människorna innebär det att de varken får upprättelse eller kompensation för det som hänt. För samhället innebär det att det inte går att få en bild av problemets verkliga omfattning, eftersom mörkertalet är så stort. Vi har också sett att den allmänna attityden mot romska EU-migranter hårdnat under de senaste åren, och resulterat i en ökande utsatthet.

”Han kommer varje morgon och varje kväll, på vägg till och från jobbet. Han kallar mig fula saker på mitt språk. Jag tror att han kollat på nätet. Jag skäms för att berätta vad han kallar mig. Han visar fula tecken och spottar på mig. Detta har pågått i mer än tre år nu. Jag är arg och rädd att han en dag gör något värre. Varför kan han inte sluta? Vad har jag gjort honom?”

– Anonym kvinna, 50 år, deltagare på Crossroads

Under fyra år har Crossroads Malmö, som är Skåne Stadsmissions verksamhet för utsatta EU-medborgare, kunnat samla in berättelser som ger en klar bild av en bred och systematisk diskriminering av personer med romskt ursprung från andra EU-länder som försörjer sig i Malmös gatumiljö.

Hatbrott både i form av ord och handling förekommer som den röda tråden i flertalet av de berättelser vi tagit del av. Redan 2016 var omfattningen så stor att vi bestämde oss för att dokumentera dessa händelser specifikt.

Vi vill:

  • Kartlägga och aktivt bemöta föreställningar och fördomar som oftast utgör grunden för hatbrott mot just romer från andra EU-länder.
  • Aktivt stödja utsatta individer inför och under en rättslig process.
  • Med uppsökande verksamheter ge den utsatta gruppen kunskap om sina rättigheter.
  • Få fler att anmäla de brott de utsätts för, och i förlängningen öka förtroendet för rättsväsendet hos det drabbade.
  • Öka kunskapen hos myndigheter och allmänhet om utsattheten för hatbrott hos gruppen romska EU-medborgare.
  • Etablera effektiva samarbeten med polis och rättsväsende i frågan om hatbrott mot den aktuella gruppen.

Vill du komma i kontakt med oss?

facebook.com/hatbrottsprojektet/

Skåne Stadsmission
hatbrott@skanestadsmission.se
Christian/Albert, 0763-17 50 62

Civil Rights Defenders

info@crd.org
08-545 277 30

Detta projekt är finansierat av Europeiska Unionen, Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskapsprogrammet (2014-2020).

* För innehållet i detta projekt ansvarar endast Civil Rights Defenders och Skåne Stadsmission. Europeiska kommissionen är inte ansvarig för användning av den information det innehåller.

Nyheter