Förtydligande med anledning av artikel i Sydsvenskan

I artikeln ”Hemligt nätverk har gjort Malmö till fristad för papperslösa” (20200614) i Sydsvenskan framstår vårt och flera andra organisationers arbete som något som sker i hemlighet, och kan utmålas – och redan i den politiska debatten har utmålats – som något tvivelaktigt, nästintill olagligt. Vi på Skåne Stadsmission arbetar professionellt och långsiktigt för ett socialt hållbart och medmänskligt Skåne och känner inte igen oss i den bild som målas upp. Vårt arbete sker i transparens och i enlighet med lagar och regler, något som är en nödvändighet för en organisation som finansieras av samarbeten, bidrag och gåvor från privatpersoner och företag och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll. Vi beklagar att det i artikeln sker en sammanblandning mellan privata initiativ och professionellt idéburet arbete. Vi vill också understryka vikten av att Sverige och Malmö fortsätter att vara ett humanitärt samhälle där de mänskliga rättigheterna tillgodoses och asylrätten upprätthålls. Vi vänder oss mot beskrivningen av detta som en ”ambivalens” i samhället, när det i själva verket är eftersträvansvärt att ett samhälle tillgodoser grundläggande mänskliga rättigheter oavsett en människas migrationsstatus.

Här besvarar vi några av de frågor som, med anledning av artikeln, uppstått kring vårt arbete med människor i papperslöshet:

  1. Är Skåne Stadsmission med i ett ”hemligt nätverk”?
  2. ”Slussar” Skåne Stadsmission regeringspengar till andra organisationer?
  3. Ger Skåne Stadsmission pengar till papperslösa?
  4. Får Skåne Stadsmission arbeta med papperslösa?
  5. Vad innebär det att vara papperslös?
  6. Är en anställd på Skåne Stadsmission ”spindeln i nätet” i det som Sydsvenskan kallar ”hemligt nätverk”?
  7. Hur påverkar det nya coronaviruset människor i papperslöshet?
  8. Är det Idéburna offentliga partnerskap som Malmö stad och bland annat Skåne Stadsmission ingått ett stöd till människor i papperslöshet?
  9. Går min gåva till papperslösa när jag skänker pengar till er?

Är Skåne Stadsmission med i ett ”hemligt nätverk”?
Nej, det är vi inte. Vårt arbete sker i öppenhet och transparens. Projektet Unga i hemlöshet drivs med pengar från Kulturdepartementet och detta treåriga projekt, som avslutas vid nästa årsskifte, redovisas årligen till Regeringen. Bidraget på 9,5 miljoner kronor per år är en del av en större summa som Regeringen avsatt och fördelat till flera stora organisationer i Sverige. Så här beskrivs anslagets syfte:

”Anslaget 13:5 Insatser för den ideella sektorn: Bidraget syftar till att stärka ideella organisationers insatser mot hemlöshet bland unga vuxna. Medlen ska användas till åtgärder mot hemlöshet bland unga vuxna där psykisk ohälsa kan vara en bidragande orsak till hemlösheten.”

”Slussar” Skåne Stadsmission regeringspengar till andra organisationer
Nej, det gör vi inte. För att kunna göra vårt arbete så effektivt som möjligt samarbetar Skåne Stadsmission med andra organisationer. Bland annat har vi avtal med föreningarna Maracana och Ensamkommandes förbund, i det första fallet handlar det om att boendelösningar och i det andra om psykosociala insatser.

I projektets resultatrapport för 2019 till Kulturdepartementet, som är det departement som fördelar bidraget, beskriver vi samarbetet med Maracana så här: ”Samarbetet med föreningen Maracana har fortsatt under 2019. Föreningen Maracana är en förening som bygger på ett nätverk av volontärer och medlemmar som är engagerade i föreningen. Medlemmarna är företrädesvis studenter vid Malmö Universitet. Skåne Stadsmission samarbete rör ett antal boendelösningar där föreningen Maracana ansvarar för kontakten och stödet till ungdomarna och Skåne Stadsmission står för hyreskostnaderna. Under 2019 har samarbetet erbjudit boendelösningar för total 26 ungdomar.”

Ger Skåne Stadsmission pengar till papperslösa?
Skåne Stadsmission ger inte pengar till dem vi hjälper. Vårt arbete handlar om att ge människor i nöd möjlighet att tillgodose basbehov så som mat och kläder, samt psykosocialt stöd för att på lång sikt på egen hand kunna leva ett värdigt och bra liv. I en akut situation bistår vi med mat, kläder, möjlighet att sköta sin hygien samt i den mån vi kan ge värme och tak över huvudet – vi har öppna mötesplatser på dagtid, driver tillsammans med flera andra organisationer värmestugor i Malmö vintertid, samt har en nattjour med plats för 12 sovande i Kristianstad. Vi har också anställda kuratorer, sjuksköterskor och jurister som kan ge stöd i utsatta situationer samt hjälpa människor att få det stöd av samhället som de har rätt till. Det kan handla om att söka nödstöd från socialtjänsten, kontakta socialjouren, anmäla ett brott eller ge råd och stöd i juridiska ärenden så att deltagare med kunskap om sina rättigheter och skyldigheter, kan förstå myndighetsbeslut och fatta beslut om sin framtid utifrån de beslut som myndigheterna tagit , till exempel vid avslag.

En viktig del av arbetet i projektet Unga i hemlöshet handlar om att hitta, utbilda och stötta fadderhem som möjliggör en trygg plats för unga som lever i akut hemlöshet. Fadderhemmen har vid behov möjlighet att söka omkostnadsersättning – som betalas ut direkt till fadderhemmet – för vissa utgifter kopplade till att ha en extra person i hushållet. Ungdomarna har också möjlighet att vid behov få vissa nödvändiga kostnader, som busskort och glasögon, bekostade genom att projektet faktureras direkt från leverantör. Så här beskrivs det i rapporten till Kulturdepartementet:
”Skåne Stadsmission gör en individuell bedömning utifrån varje deltagares nödbehov. Utifrån framtagna riktlinjer så har vi stöttat många ungdomar med busskort. Det ger möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro och för många lösningar på att kunna ta sig till sina studier alternativt hitta ett kortsiktigt boende. Skåne Stadsmission har även gett nödstöd i form av kläder, presentkort, bekosta glasögon, terminsavgift på folkhögskola och läkarbesök m.m.”

Vi ser inte till människors migrationsstatus, utan utgår från vårt grunduppdrag som idéburen organisation: att lindra nöd och stärka människors egenmakt.

Får Skåne Stadsmission arbeta med papperslösa?
Ja, det får vi och det ska vi göra. Skåne Stadsmission arbete sker utifrån gällande lagar och regler, och vårt arbete sker i transparens och öppenhet – men naturligtvis med stor respekt för individers integritet. När någon vänder sig till oss är det behoven av hjälp och stöd som är i fokus, inget annat. Vi hjälper medmänniskor med beroendeproblematik, trots att det är olagligt att använda droger, och ja vi hjälper människor som befinner sig i landet utan tillstånd. Det är viktigt att komma ihåg att ett samhälle både kan upprätthålla lag och ordning och tillgodose de mänskliga rättigheterna samtidigt. Att inte ha tillstånd att vistas i Sverige betyder inte att du saknar rättigheter. Sverige har valt att vara ett humanitärt samhälle, där alla som vistas, oavsett migrationsstatus, har vissa grundläggande rättigheter. Sedan barnkonventionen vid årsskiftet blev lag har skyddet för barns rättigheter, till vård, skola etc. blivit ännu starkare. Detta är något att värna och vara stolta över.

Det är värt att notera att i de 50 miljoner kronor som Regeringen avsatt till civilsamhällets stöd till människor i utsatthet under coronakrisen är människor i papperslöshet en grupp som särskilt nämns: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/100-miljoner-till-insatser-for-manniskor-i-sarskild-social-utsatthet-och-mot-aldres-ensamhet-under-coronapandemin/

Vad innebär det att vara papperslös?
Att leva i en papperslös situation innebär att vistas i ett land utan tillstånd. Ofta handlar det om en person som fått avslag på sin asylansökan men inte kan eller vågar återvända. Att befinna sig i en papperslös situation är inget konstant tillstånd, du kan leva som papperslös under en period för att sedan åter komma in i asylprocessen, beviljas förnyat arbetstillstånd eller på annat sätt beviljas tillstånd att vara i Sverige.
Som vuxen i en papperslös situation har du enbart rätt till vård som inte kan vänta. Barn som lever i en papperslös situation ska ha samma rättigheter som andra barn. De har rätt att gå i skolan, vissa möjligheter till nödbistånd från socialtjänsten, och samma rätt till sjuk- och tandvård som andra barn.

I en papperslös situation är rädslan för utvisning central, vilket gör att det är svårt att tillvarata sina rättigheter. En familjs rädsla för utvisning kan i praktiken innebära ett hinder för att tillvarata barnens rättigheter. Det är också vanligt att den som utsätts för ett brott avstår från att anmäla, och inte heller kan tillgodogöra sig sina rättigheter som brottsoffer, på grund av den otrygghet som det innebär att leva i en papperslös situation. Detta är allvarligt för vårt rättssamhälle.

Är en anställd på Skåne Stadsmission ”spindeln i nätet” i det som Sydsvenskan kallar ”hemligt nätverk”?
Skåne Stadsmissions arbete för människor i papperslöshet sker inte i hemlighet, och de nätverk vi är en del av är organisationer som liksom vi arbetar med professionellt idéburet arbete. Tobias Lohse, projektansvarig för Unga i hemlöshet svarar själv på frågan om sin roll: ”Nej, jag är ingen spindel i nätet. Jag har i min roll som projektledare kontakt med de föreningar i Malmö som arbetar med unga i hemlöshet, och vi samverkar för att kunna ge unga människor stöd och hjälp. Jag har ett privat engagemang och var med och grundade Refugees Welcome Sverige 2015, men sedan jag anställdes på Skåne Stadsmission har jag inte hunnit med att engagera mig i annat och i min roll i projektet arbetar jag utifrån Skåne Stadsmissions förutsättningar och arbetssätt.”

Hur påverkar det nya coronaviruset människor i papperslöshet?
Som Sydsvenskan på ett förtjänstfullt sätt lyft fram i tidigare artiklar innebär coronakrisen att människor som fått avslag på sin asylansökan för närvarande ändå inte kan lämna landet. För en del individer kan detta bli en ”andningspaus”, kanske en möjlighet att söka nya vägar till uppehållstillstånd. Men för många innebär det en ännu större utsatthet, vilket vi genom Sveriges Stadsmissioner lyfter här: https://www.altinget.se/artikel/sveriges-stadsmissioner-allt-fler-hamnar-i-ofrivillig-pappersloshet

Är det Idéburna offentliga partnerskap som Malmö stad och bland annat Skåne Stadsmission ingått ett stöd till människor i papperslöshet?
Partnerskapet är resultatet av en dialog mellan flera idéburna organisationer och Malmö stad, för att gemensamt hitta en lösning för akut hemlösa i Malmö. Under vintern 2019/2020 har Röda Korset Malmökretsen, Svenska Kyrkan i Malmö, Fryshuset och Skåne Stadsmission drivit två värmestugor, en för unga människor mellan 18–25 år och en för människor över 25 år. Värmestugorna har inneburit tak över huvudet och en plats att vila på för människor i nöd – oavsett om de har uppehållstillstånd i Sverige eller inte. Malmö stad har stått för bland annat lokalkostnader medan organisationerna bidragit med personal och volontärer.

Enligt värmestugornas verksamhetsrapport kan besökarna kategoriseras som följer:

Värmestuga vuxen: Den första och största gruppen var den rumänska gruppen, den andra var den svenska gruppen med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa och slutligen den tredje gruppen bestående av svenska äldre. Det var även en del personer i papperslöshet som besökte Värmestugan samt personer från andra länder med tillfälliga jobb i Sverige och som stod utan en bostad. Då ingen statistik förts över unika individer går det inte exakt att säga hur många som kom från respektive grupp, totalt rör det sig om uppskattningsvis 250-300 unika individer.

Värmestuga ung: I genomsnitt hade värmestugan 35 besök per öppen natt, varav knappt 18 personer stannade över natten och övriga stannade en kortare stund, för att äta eller värma sig. Absoluta merparten av besökarna var unga personer med beroendeproblematik.

Går min gåva till papperslösa när jag skänker pengar till er?
När du skänker pengar till Skåne Stadsmission, eller bidrar genom att handla i våra Second hand-butiker, stöttar du vårt arbete för människor i hemlöshet och fattigdom. Vi gör inte skillnad på människor utan hjälper alla som behöver det. När en person till exempel kommer till vårt Café David för att äta frukost frågar vi inte efter legitimation. Här kan människor få stöd och hjälp utan att ifrågasättas, det är hela vår idé. Så svaret på frågan är: ja, dina pengar går till dem som behöver dem mest och det kan vara människor som befinner sig i fattigdom, hemlöshet, beroendeproblematik och psykisk ohälsa – och bland dem finns även människor i papperslöshet.

Som idéburen organisation är vår uppgift att i förhållande till den enskilda människan se, lindra, förebygga och förhindra nöd och i relation till samhället utmana och komplettera. Det innebär att vi på ett annat sätt än kommun, region och stat kan finnas till hands där maskorna i samhällets skyddsnät är för stora, vi kan fånga upp människor som fallit igenom och på så sätt se till att grundläggande mänskliga rättigheter tillgodoses. I detta arbete ser vi inte till människors migrationsstatus, vi frågar inte efter papper, utan ser människor som de är, där de är. Det innebär inte att vi bryter mot några lagar eller regler, utan vi arbetar professionellt och effektivt för att komplettera samhällets välfärd och på lång sikt arbeta för ett socialt hållbart och medmänskligt Skåne och Sverige.