Nu börjar en lång sommar

Sommaren 2020 blir en konstig sommar för alla, men för vissa barn blir det extra svårt. I familjer som redan tidigare hade det tufft skapar coronakrisen och allt vad den fört med sig ännu större problem. Arbetslösheten ökar, de ekonomiska bekymren likaså. Isolering och ensamhet ökar utsattheten hos barn som är otrygga hemma. På skolavslutningen kommer oron och frågorna. Kommer maten att räcka? Får vi bo kvar? Räcker pengarna? Kan vi åka på utflykt? När får jag träffa mormor igen?

I år är det särskilt viktigt att vi inte lämnar några barn i sticket. Vi på Skåne Stadsmission finns till hands för familjer i utsatthet i sommar. Vi ordnar ett familjeläger och ger barn en möjlighet att komma bort från stan och leka och glömma alla bekymmer en stund. Vi ses i Malmös parker för picknick och fotboll, och som vanligt finns vi här för att ge råd och stöd i svåra situationer.

– Vi ställer upp, inte in, och vi är i stort behov av ditt stöd för att fler barn ska få en bättre sommar, säger Liv Palm enhetschef för Skåne Stadsmissions barn- och ungdomsverksamhet

Den pågående coronapandemin påverkar alla delar av samhället, och kommer att göra det för en lång tid framöver. Ökad arbetslöshet, fattigdom och i förlängningen fler familjer som riskerar att förlora sin bostad och stå utan hem och försörjning. Detta drabbar alla i en familj, men det är extra viktigt att se till att barnen har det bra. Nu mer än någonsin är det viktigt att få prata med vuxna man känner sig trygg med, att få leka, vara barn och släppa oron för en stund.

På Skåne Stadsmission finns:

 • Sommarläger för barnfamiljer, med massor av aktiviteter, lekar, god mat och härlig natur.
 • Drop in för stöd och råd till barn, unga och familjer.
 • Familjeträffar med picknick och lek i någon av våra fina parker.
 • Mellanmål och mat för den som är hungrig, hos oss finns alltid något att äta.
 • Juridisk rådgivning.
 • Ungdomsträffar med utflykter, aktiviteter och mat.
 • Studiehjälp för den som behöver stöd med läxor eller skoluppgifter som inte blivit klara under läsåret.
 • En lugn plats att bara vara på, när allting är osäkert.

I dessa tider är ditt stöd viktigare än någonsin och du kan vara trygg med att dina pengar kommer till nytta! Förra året kunde vi tack vare er givare servera över 5 000 måltider i vår barn- och ungdomsverksamhet och vi hade nästan 4 000 besök i våra ungdomsgrupper och på våra familjeträffar. Totalt delade vi ut 4 211 matkassar.

GE PENGAR HÄR

Skåne Stadsmission har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, som ställer krav på att minst 75% av intäkterna går till ändamålet. 2019 gick 81% av våra intäkter till våra sociala verksamheter.

Skåne Stadsmission respekterar deltagarnas integritet. Därför har personen på bilden inget med texten att göra. 

Just nu ringer vi kanske till dig

Anledningen till att vi ringer är enkel: så länge människor lever i fattigdom och utsatthet så är det vårt uppdrag att göra allt vi kan för att finnas till hands. Vi är tacksamma att det finns privatpersoner som vill stödja vårt arbete.

Vi arbetar med Stockholm fundraising, ett externt telemarketingföretag som vi har ett långsiktigt samarbete med och stort förtroende för. Om du får ett samtal så kommer de alltid att presentera sig och berätta att de ringer på uppdrag av Skåne Stadsmission.

Vi ringer från telefonnummer 0735 – 12 37 26 .

Har du frågor angående vår telemarketing kontakta Emilia Johansson 0766 – 47 15 16.

Förtydligande med anledning av artikel i Sydsvenskan

I artikeln ”Hemligt nätverk har gjort Malmö till fristad för papperslösa” (20200614) i Sydsvenskan framstår vårt och flera andra organisationers arbete som något som sker i hemlighet, och kan utmålas – och redan i den politiska debatten har utmålats – som något tvivelaktigt, nästintill olagligt. Vi på Skåne Stadsmission arbetar professionellt och långsiktigt för ett socialt hållbart och medmänskligt Skåne och känner inte igen oss i den bild som målas upp. Vårt arbete sker i transparens och i enlighet med lagar och regler, något som är en nödvändighet för en organisation som finansieras av samarbeten, bidrag och gåvor från privatpersoner och företag och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll. Vi beklagar att det i artikeln sker en sammanblandning mellan privata initiativ och professionellt idéburet arbete. Vi vill också understryka vikten av att Sverige och Malmö fortsätter att vara ett humanitärt samhälle där de mänskliga rättigheterna tillgodoses och asylrätten upprätthålls. Vi vänder oss mot beskrivningen av detta som en ”ambivalens” i samhället, när det i själva verket är eftersträvansvärt att ett samhälle tillgodoser grundläggande mänskliga rättigheter oavsett en människas migrationsstatus.

Här besvarar vi några av de frågor som, med anledning av artikeln, uppstått kring vårt arbete med människor i papperslöshet:

 1. Är Skåne Stadsmission med i ett ”hemligt nätverk”?
 2. ”Slussar” Skåne Stadsmission regeringspengar till andra organisationer?
 3. Ger Skåne Stadsmission pengar till papperslösa?
 4. Får Skåne Stadsmission arbeta med papperslösa?
 5. Vad innebär det att vara papperslös?
 6. Är en anställd på Skåne Stadsmission ”spindeln i nätet” i det som Sydsvenskan kallar ”hemligt nätverk”?
 7. Hur påverkar det nya coronaviruset människor i papperslöshet?
 8. Är det Idéburna offentliga partnerskap som Malmö stad och bland annat Skåne Stadsmission ingått ett stöd till människor i papperslöshet?
 9. Går min gåva till papperslösa när jag skänker pengar till er?

Är Skåne Stadsmission med i ett ”hemligt nätverk”?
Nej, det är vi inte. Vårt arbete sker i öppenhet och transparens. Projektet Unga i hemlöshet drivs med pengar från Kulturdepartementet och detta treåriga projekt, som avslutas vid nästa årsskifte, redovisas årligen till Regeringen. Bidraget på 9,5 miljoner kronor per år är en del av en större summa som Regeringen avsatt och fördelat till flera stora organisationer i Sverige. Så här beskrivs anslagets syfte:

”Anslaget 13:5 Insatser för den ideella sektorn: Bidraget syftar till att stärka ideella organisationers insatser mot hemlöshet bland unga vuxna. Medlen ska användas till åtgärder mot hemlöshet bland unga vuxna där psykisk ohälsa kan vara en bidragande orsak till hemlösheten.”

”Slussar” Skåne Stadsmission regeringspengar till andra organisationer
Nej, det gör vi inte. För att kunna göra vårt arbete så effektivt som möjligt samarbetar Skåne Stadsmission med andra organisationer. Bland annat har vi avtal med föreningarna Maracana och Ensamkommandes förbund, i det första fallet handlar det om att boendelösningar och i det andra om psykosociala insatser.

I projektets resultatrapport för 2019 till Kulturdepartementet, som är det departement som fördelar bidraget, beskriver vi samarbetet med Maracana så här: ”Samarbetet med föreningen Maracana har fortsatt under 2019. Föreningen Maracana är en förening som bygger på ett nätverk av volontärer och medlemmar som är engagerade i föreningen. Medlemmarna är företrädesvis studenter vid Malmö Universitet. Skåne Stadsmission samarbete rör ett antal boendelösningar där föreningen Maracana ansvarar för kontakten och stödet till ungdomarna och Skåne Stadsmission står för hyreskostnaderna. Under 2019 har samarbetet erbjudit boendelösningar för total 26 ungdomar.”

Ger Skåne Stadsmission pengar till papperslösa?
Skåne Stadsmission ger inte pengar till dem vi hjälper. Vårt arbete handlar om att ge människor i nöd möjlighet att tillgodose basbehov så som mat och kläder, samt psykosocialt stöd för att på lång sikt på egen hand kunna leva ett värdigt och bra liv. I en akut situation bistår vi med mat, kläder, möjlighet att sköta sin hygien samt i den mån vi kan ge värme och tak över huvudet – vi har öppna mötesplatser på dagtid, driver tillsammans med flera andra organisationer värmestugor i Malmö vintertid, samt har en nattjour med plats för 12 sovande i Kristianstad. Vi har också anställda kuratorer, sjuksköterskor och jurister som kan ge stöd i utsatta situationer samt hjälpa människor att få det stöd av samhället som de har rätt till. Det kan handla om att söka nödstöd från socialtjänsten, kontakta socialjouren, anmäla ett brott eller ge råd och stöd i juridiska ärenden så att deltagare med kunskap om sina rättigheter och skyldigheter, kan förstå myndighetsbeslut och fatta beslut om sin framtid utifrån de beslut som myndigheterna tagit , till exempel vid avslag.

En viktig del av arbetet i projektet Unga i hemlöshet handlar om att hitta, utbilda och stötta fadderhem som möjliggör en trygg plats för unga som lever i akut hemlöshet. Fadderhemmen har vid behov möjlighet att söka omkostnadsersättning – som betalas ut direkt till fadderhemmet – för vissa utgifter kopplade till att ha en extra person i hushållet. Ungdomarna har också möjlighet att vid behov få vissa nödvändiga kostnader, som busskort och glasögon, bekostade genom att projektet faktureras direkt från leverantör. Så här beskrivs det i rapporten till Kulturdepartementet:
”Skåne Stadsmission gör en individuell bedömning utifrån varje deltagares nödbehov. Utifrån framtagna riktlinjer så har vi stöttat många ungdomar med busskort. Det ger möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro och för många lösningar på att kunna ta sig till sina studier alternativt hitta ett kortsiktigt boende. Skåne Stadsmission har även gett nödstöd i form av kläder, presentkort, bekosta glasögon, terminsavgift på folkhögskola och läkarbesök m.m.”

Vi ser inte till människors migrationsstatus, utan utgår från vårt grunduppdrag som idéburen organisation: att lindra nöd och stärka människors egenmakt.

Får Skåne Stadsmission arbeta med papperslösa?
Ja, det får vi och det ska vi göra. Skåne Stadsmission arbete sker utifrån gällande lagar och regler, och vårt arbete sker i transparens och öppenhet – men naturligtvis med stor respekt för individers integritet. När någon vänder sig till oss är det behoven av hjälp och stöd som är i fokus, inget annat. Vi hjälper medmänniskor med beroendeproblematik, trots att det är olagligt att använda droger, och ja vi hjälper människor som befinner sig i landet utan tillstånd. Det är viktigt att komma ihåg att ett samhälle både kan upprätthålla lag och ordning och tillgodose de mänskliga rättigheterna samtidigt. Att inte ha tillstånd att vistas i Sverige betyder inte att du saknar rättigheter. Sverige har valt att vara ett humanitärt samhälle, där alla som vistas, oavsett migrationsstatus, har vissa grundläggande rättigheter. Sedan barnkonventionen vid årsskiftet blev lag har skyddet för barns rättigheter, till vård, skola etc. blivit ännu starkare. Detta är något att värna och vara stolta över.

Det är värt att notera att i de 50 miljoner kronor som Regeringen avsatt till civilsamhällets stöd till människor i utsatthet under coronakrisen är människor i papperslöshet en grupp som särskilt nämns: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/100-miljoner-till-insatser-for-manniskor-i-sarskild-social-utsatthet-och-mot-aldres-ensamhet-under-coronapandemin/

Vad innebär det att vara papperslös?
Att leva i en papperslös situation innebär att vistas i ett land utan tillstånd. Ofta handlar det om en person som fått avslag på sin asylansökan men inte kan eller vågar återvända. Att befinna sig i en papperslös situation är inget konstant tillstånd, du kan leva som papperslös under en period för att sedan åter komma in i asylprocessen, beviljas förnyat arbetstillstånd eller på annat sätt beviljas tillstånd att vara i Sverige.
Som vuxen i en papperslös situation har du enbart rätt till vård som inte kan vänta. Barn som lever i en papperslös situation ska ha samma rättigheter som andra barn. De har rätt att gå i skolan, vissa möjligheter till nödbistånd från socialtjänsten, och samma rätt till sjuk- och tandvård som andra barn.

I en papperslös situation är rädslan för utvisning central, vilket gör att det är svårt att tillvarata sina rättigheter. En familjs rädsla för utvisning kan i praktiken innebära ett hinder för att tillvarata barnens rättigheter. Det är också vanligt att den som utsätts för ett brott avstår från att anmäla, och inte heller kan tillgodogöra sig sina rättigheter som brottsoffer, på grund av den otrygghet som det innebär att leva i en papperslös situation. Detta är allvarligt för vårt rättssamhälle.

Är en anställd på Skåne Stadsmission ”spindeln i nätet” i det som Sydsvenskan kallar ”hemligt nätverk”?
Skåne Stadsmissions arbete för människor i papperslöshet sker inte i hemlighet, och de nätverk vi är en del av är organisationer som liksom vi arbetar med professionellt idéburet arbete. Tobias Lohse, projektansvarig för Unga i hemlöshet svarar själv på frågan om sin roll: ”Nej, jag är ingen spindel i nätet. Jag har i min roll som projektledare kontakt med de föreningar i Malmö som arbetar med unga i hemlöshet, och vi samverkar för att kunna ge unga människor stöd och hjälp. Jag har ett privat engagemang och var med och grundade Refugees Welcome Sverige 2015, men sedan jag anställdes på Skåne Stadsmission har jag inte hunnit med att engagera mig i annat och i min roll i projektet arbetar jag utifrån Skåne Stadsmissions förutsättningar och arbetssätt.”

Hur påverkar det nya coronaviruset människor i papperslöshet?
Som Sydsvenskan på ett förtjänstfullt sätt lyft fram i tidigare artiklar innebär coronakrisen att människor som fått avslag på sin asylansökan för närvarande ändå inte kan lämna landet. För en del individer kan detta bli en ”andningspaus”, kanske en möjlighet att söka nya vägar till uppehållstillstånd. Men för många innebär det en ännu större utsatthet, vilket vi genom Sveriges Stadsmissioner lyfter här: https://www.altinget.se/artikel/sveriges-stadsmissioner-allt-fler-hamnar-i-ofrivillig-pappersloshet

Är det Idéburna offentliga partnerskap som Malmö stad och bland annat Skåne Stadsmission ingått ett stöd till människor i papperslöshet?
Partnerskapet är resultatet av en dialog mellan flera idéburna organisationer och Malmö stad, för att gemensamt hitta en lösning för akut hemlösa i Malmö. Under vintern 2019/2020 har Röda Korset Malmökretsen, Svenska Kyrkan i Malmö, Fryshuset och Skåne Stadsmission drivit två värmestugor, en för unga människor mellan 18–25 år och en för människor över 25 år. Värmestugorna har inneburit tak över huvudet och en plats att vila på för människor i nöd – oavsett om de har uppehållstillstånd i Sverige eller inte. Malmö stad har stått för bland annat lokalkostnader medan organisationerna bidragit med personal och volontärer.

Enligt värmestugornas verksamhetsrapport kan besökarna kategoriseras som följer:

Värmestuga vuxen: Den första och största gruppen var den rumänska gruppen, den andra var den svenska gruppen med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa och slutligen den tredje gruppen bestående av svenska äldre. Det var även en del personer i papperslöshet som besökte Värmestugan samt personer från andra länder med tillfälliga jobb i Sverige och som stod utan en bostad. Då ingen statistik förts över unika individer går det inte exakt att säga hur många som kom från respektive grupp, totalt rör det sig om uppskattningsvis 250-300 unika individer.

Värmestuga ung: I genomsnitt hade värmestugan 35 besök per öppen natt, varav knappt 18 personer stannade över natten och övriga stannade en kortare stund, för att äta eller värma sig. Absoluta merparten av besökarna var unga personer med beroendeproblematik.

Går min gåva till papperslösa när jag skänker pengar till er?
När du skänker pengar till Skåne Stadsmission, eller bidrar genom att handla i våra Second hand-butiker, stöttar du vårt arbete för människor i hemlöshet och fattigdom. Vi gör inte skillnad på människor utan hjälper alla som behöver det. När en person till exempel kommer till vårt Café David för att äta frukost frågar vi inte efter legitimation. Här kan människor få stöd och hjälp utan att ifrågasättas, det är hela vår idé. Så svaret på frågan är: ja, dina pengar går till dem som behöver dem mest och det kan vara människor som befinner sig i fattigdom, hemlöshet, beroendeproblematik och psykisk ohälsa – och bland dem finns även människor i papperslöshet.

Som idéburen organisation är vår uppgift att i förhållande till den enskilda människan se, lindra, förebygga och förhindra nöd och i relation till samhället utmana och komplettera. Det innebär att vi på ett annat sätt än kommun, region och stat kan finnas till hands där maskorna i samhällets skyddsnät är för stora, vi kan fånga upp människor som fallit igenom och på så sätt se till att grundläggande mänskliga rättigheter tillgodoses. I detta arbete ser vi inte till människors migrationsstatus, vi frågar inte efter papper, utan ser människor som de är, där de är. Det innebär inte att vi bryter mot några lagar eller regler, utan vi arbetar professionellt och effektivt för att komplettera samhällets välfärd och på lång sikt arbeta för ett socialt hållbart och medmänskligt Skåne och Sverige.

Skåne Stadsmission vill höja kunskapen om rasprofilering

”Du ser ut som någon vi letar efter”. Har du blivit stoppad av polisen och fått höra den meningen är du sannolikt inte vit. Skåne Stadsmission vill att rasifierade ungdomar i Skåne ska ha kunskap om rasprofilering och känna till sina rättigheter om de utsätts för rasprofilering och diskriminering.

– Just nu är fokus på rasprofilering och polisvåld i USA, och det är lätt att tänka att vi inte har problem här hemma. Men vi som arbetat med ungdomar i Malmö i många år vill synliggöra och lyfta vad vi ser i Sverige och Skåne, med särskilt fokus på barn och unga och deras rättigheter, säger Liv Palm, enhetschef på Skåne Stadsmissions verksamhet för barn och unga.

Skåne Stadsmission har därför tagit initiativ till projektet ”Du ser ut som någon vi letar efter – rasprofilering utifrån ungas egna röster” och nu beviljats drygt 700 000 kronor från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, ett bidrag till verksamheter som aktivt arbetar för att motverka rasism och intolerans. Projektet kommer att startas i september 2020 och pågå under ett år.

Leandro Schclarek Mulinari, vid Stockholms Universitet, har skrivit rapporten Slumpvis Utvald om just rasprofilering.

– Min forskning visar att bli stoppad och kontrollerad av polisen i Sverige tillhör en vardaglig erfarenhet för vissa grupper, inte minst unga män. Trots det finns det en stor kunskapslucka kring rasprofilering. Därefter är det extra roligt att detta projekt beviljats stöd. Jag ser fram emot att följa arbetet, säger Leandro Schclarek Mulinari.

– Utöver rapporten Slumpvis utvalt finns det ganska lite kunskap om etnisk profilering i Sverige och väldigt lite som belyser ungdomars perspektiv och erfarenheter, så där ser vi verkligen att vi fyller ett behov, säger Liv Palm.

Just nu pågår rekryteringen av en projektledare, som ska vara en person som själv har erfarenhet av frågan. I projektet samverkar Skåne Stadsmission med Malmö Mot Diskriminering, med det gemensamma målet att ungas röster och berättelser ska få höras och att de som utsätts för rasprofilering ska få sina ärenden rättvist prövade. Projektet kommer bland annat att anordna workshops, seminarier och interaktiva övningar.

– Vi vill bidra till ökad kunskap i samhället och en ökad förståelse för att detta är ett reellt problem som många unga lever med varje dag, avslutar Liv Palm.

FAKTA: Ordet rasprofilering är taget från engelskans ”racial profiling” och betyder att någon, ofta polisen, antar att en person har vissa beteenden på grund av sitt utseende eller etniska tillhörighet.

Claudia och Nicolae chattade med Sydsvenskans läsare

I tidningen Sydsvenskan berättar Claudia och Nicolae Burcea om hur det nya coronaviruset påverkar livet för dem som försörjer sig genom att tigga på Malmös gator. Paret svarade också på läsarnas frågor i en chatt. 

Bilden är en skärmdump från Sydsvenskan.se

– För ett år sedan kunde vi få ihop 400 kronor under en dag. Nu är det 150 eller 200 kronor, säger Nicolae Burcea till tidningen. Här kan den som prenumererar på Sydsvenskan läsa artikeln. 

Claudia och Nicolae kommer till vårt stödcenter Crossroads varje morgon, för att äta frukost och få information om utvecklingen i coronatider.

På Crossroads noterar personalen att många EU-medborgare från Rumänien nu återkommer till Malmö efter att i början av pandemin ha lämnat landet. Situationen i Rumänien är helt enkelt så svår att de trots osäkerhet och utsatthet på gatorna i Sverige bedömer att det är nödvändigt att komma tillbaka för att försöka få ihop pengar som familjerna kan leva på. De undantagslagar som Rumänien infört på grund av coronaviruset gör det ännu svårare än vanligt att få ett ströjobb eller på annat sätt hitta försörjning.

Allmänheten hade många frågor som Claudia och Nicolae svarade på i en chatt. Hela chatten finns här, och här är tre av de många frågor som paret svarade på:

Fråga: Önskar ni endast pengar eller vill ni även ha mat/saker?
Svar: Båda går fint. Vi uppskattar all hjälp vi kan få.

Fråga: Hur beter sig folk, rent allmänt? Är de flesta vänliga eller är de elaka? Eller bara ignorerar er?
Svar: De flesta är snälla. De elaka är få. Många ignorerar.

Fråga: Borde inte Rumänien själva ta hand om sina medborgare? Hur är situationen för er i hemlandet?
Svar: Det borde Rumänien. Situationen är dock en annan. Redan som barn blir romer diskriminerade och det är svårt att bygga en framtid utan utbildning.

Chatten möjliggjordes genom det EU-finansierade projektet ”Motverka hatbrott mot romska EU-migranter i Malmö” som Skåne Stadsmission driver i samarbete med Civil Rights Defenders.

Nu kör vi hem matkassar

Varje vecka delar vi ut mellan 60 och 90 matkassar till familjer som inte har tillräckligt att äta. Under coronakrisen har vi märkt att färre vågar sig hit för att hämta sin kasse.

– Vår matkasseutdelning vänder sig till ungdomar och barnfamiljer som lever under väldigt knappa förhållanden. De senaste veckorna har vi fått samtal från människor som är i stort behov av mat från oss men som inte kan komma hit och hämta den, berättar Karin Edlund, socionom på Skåne Stadsmission.

Några mår själva dåligt, andra tillhör någon riskgrupp och håller sig isolerade. Därför börjar vi nu, med hjälp av volontärer, att köra hem kassar till medlemmar som vanligtvis hämtar på plats men som nu är i behov av att få kassen hemkörd.

– Det är människor som redan lever i utsatthet som drabbas värst i en samhällskris. Därför behöver vi hela tiden se över vår verksamhet och ställa om när vi märker att behoven förändras. Det är viktigt att våra deltagare får grundläggande behov som mat och kläder uppfyllda, samtidigt som vi naturligtvis vill minimera risken för smitta i samhället, säger Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor på Skåne Stadsmission.

Läs mer om matkassen här!

Vi behöver mer mat att dela ut! Särskilt stort är behovet av kyckling, mejeriprodukter och kaffe. Bidra gärna genom att swisha till 900 32 52 eller om du är grossist/handlare och vill skänka råvaror eller hjälpa till på annat sätt mejla till foretagssamarbeten@skanestadsmission.se. Tack!

Vi öppnar pluggstuga för gymnasieelever

Går du gymnasiet och har hemstudier på grund av det nya coronaviruset? Ibland kan det behövas lite extra stöd för att hålla motivationen uppe och klara uppgifterna.

Med 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐟𝐞𝐦𝐭𝐞 𝐦𝐚𝐣 öppnar Skåne Stadsmission, tillsammans med ABF Malmö, PLUGGSTUGA på Porslinsgatan nära Värnhem, tre dagar i veckan. Vi bjuder alla deltagare på frukost och lunch. Varmt välkommen!

𝐓𝐢𝐝𝐞𝐫: Tisdag till torsdag klockan 9.00–15.00
𝐅𝐫𝐮𝐤𝐨𝐬𝐭: 9.00–10.00
𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡: 12.00–13.00
𝐀𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: Porslinsgatan 3-5, Malmö


Vill du vara volontär på Pluggstugan? Mejla volontar@skanestadsmission.se

Vi ställer om – inte in

Coronaviruset påverkar oss alla, men framförallt drabbar det människor som redan lever i utsatthet. För hemlösa, äldre och barnfamiljer i fattigdom är läget akut. Skåne Stadsmission ställer om sina verksamheter, istället för att ställa in. Allt för att kunna hjälpa samhällets mest utsatta under utbrottet av covid-19.

Med anledning av det nya coronaviruset gör vi på Skåne Stadsmission vårt yttersta för att kunna ge akut hjälp till behövande människor. Läget förändras snabbt och vi följer utvecklingen och de råd som kommer från Folkhälsomyndigheten. Men en sak är säker, och det är att vi behövs, nu kanske mer än någonsin!

Våra öppna verksamheter är prioriterade för att människor ska fortsätta ha tillgång till akut hjälp i form av mat, kläder och vila/boende. Under sommaren har vi också – precis som alltid – stort fokus på barnen som drabbas hårt när föräldrar blir arbetslösa eller osäkerheten ökar på grund av pandemin. Läs mer här!

Vi håller öppet som vanligt, men med extra fokus på hygien och begränsade kontaktytor mellan såväl medarbetare som gäster och deltagare. Vi ser naturligtvis också till att vi aldrig är för många personer i lokalerna.

Detta är en del av det stöd vi ger:

 • Vi bjuder på frukost på Café David i Kristianstad och Malmö samt Crossroads i Malmö.
 • Vi serverar som vanligt lunch för 30 kr på Café David i Kristianstad och Malmö.
 • Vi ger möjlighet att duscha och byta kläder.
 • Hos oss finns personal som lyssnar och sjuksköterska och kurator redo att ta hand om den som är orolig. Tandläkarmottagningen har öppet som vanligt.
 • Vi delar som vanligt ut matkassar till barnfamiljer och ungdomar. Volontärer bistår med hemkörning för den som är i karantän eller i riskgrupp. Läs mer här.
 • Vi håller Nattjouren i Kristianstad öppen för dem som akut behöver tak över huvudet.
 • Sommarläger för barnfamiljer, med massor av aktiviteter, lekar, god mat och härlig natur.
 • Drop in för stöd och råd till barn, unga och familjer.
 • Familjeträffar med picknick och lek i någon av våra fina parker.
 • Juridisk rådgivning.
 • Ungdomsträffar med utflykter, aktiviteter och mat.
 • Studiehjälp för den som behöver stöd med läxor eller skoluppgifter som inte blivit klara under läsåret.
 • En lugn plats att bara vara på, när allting är osäkert

Deltagare som känner sjukdomssymtom ombedes att stanna hemma, om det är möjligt, eller kontakta oss via telefon: 040-664 22 40. Behöver du stöd? Här kan du hitta mer information om våra verksamheter!

Behöver du någon att prata med? Vår kurator är plats under arbetsveckan, och nås på telefon: 040-664 22 48 Utanför arbetstid kan du ringa Röda Korsets stödtelefon. Mer information här!

Information från Malmö stad

Information från Kristianstads kommun

Information från Helsingborgs stad

 

VILL DU HJÄLPA TILL? 

Vi behöver resurser för att kunna ställa om och ställa upp. Alla bidrag är värdefulla. Swisha till 900 32 52 eller se fler sätt att ge under ”Ge stöd”. Vill du vara volontär och hjälpa till på pluggstugan eller köra ut matkassar kan du mejla volontar@skanestadsmission.se.

Blixtstöd från Sparbanken Skåne

Skåne Stadsmission har beviljats 100 000 kronor från Sparbanken Skåne genom det fina initiativet Blixtstödet.

Sparbanken Skåne har genom bankens ägarstiftelser möjlighet att investera stora delar av sitt tidigare överskott i projekt och framtidssatsningar i Skåne. Nu inför banken genom Sparbanksstiftelsen Finn något de kallar Blixtstödet, ett ekonomiskt stöd för att ge kraft till initiativ som stärker gemenskap och underlättar för de som drabbas hårt i spåren av coronaviruset.

Vi får pengarna för att under en svår tid kunna fortsätta driva öppen verksamhet för unga och gamla i Skåne. Genom bidraget säkrar vi möjligheten att hålla generösa öppettider och anpassa verksamheten under denna oroliga tid. På Café David och Unga Forum får människor som lever i hemlöshet, fattigdom och utsatthet stöd och praktisk hjälp, både med rådgivning och möjlighet att sköta den personliga hygienen, äta sig mätta och få viktig samhällsinformation.

– Att Sparbanken Skåne så snabbt kunnat utlysa Blixtstödet betyder oerhört mycket för oss och andra idéburna organisationer som kämpar för att finnas till hands för samhälles mest utsatta under en osäker tid i Sverige och världen, säger Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor Skåne Stadsmission.

Vi startar onlineförsäljning med karantänerbjudande

Skåne Stadsmission drar igång onlineförsäljning av second hand-kläder i liten skala. För att möta den minskade försäljningen på grund av Coronaviruset kommer Stadsmissionen Second Hand i Malmö att sälja utvalda varor via Instagram Stories. Tillsammans med Malmö FF erbjuds gratis hemkörning till malmöbor som ingår i någon riskgrupp eller sitter i karantän.

– Intäkterna från vår försäljning bidrar till vårt arbete för människor i hemlöshet och utsatthet. Därför är det viktigt för oss att fortsätta sälja varor även nu när människor undviker att gå i butiker, säger Matilda Jägerdén, tillförordnad enhetschef för Stadsmissionen Second hand i Skåne.

Den som vill göra unika och klimatsmarta fynd gör alltså bäst i att följa @stadsmissionensecondhand_040 på Instagram eftersom utvalda varor läggs upp för försäljning i Instagram stories där den som vill köpa skickar ett direktmeddelande och sedan swishar betalning.

Kunderna kan välja att mot fraktavgift få sakerna hemskickade, eller att hämta dem i butik.

– Det här är ett sätt för oss att anpassa oss efter situationen, men också ett spännande försök eftersom vi är mitt uppe i arbetet med att utveckla e-handel, säger Matilda Jägerdén.

MFF kör hem till riskgrupper och människor i karantän

För att minska risken för smittspridning kommer stadsmissionen i samarbete med Malmö FF att erbjuda gratis hemkörning inom Malmö, till personer som på grund av att de sitter i karantän eller ingår i någon riskgrupp inte kan hämta sina varor.

– Vi på Malmö FF bestämde oss tidigt för att på olika sätt bidra till stadsmissionens arbete för människor i utsatthet. Hemkörning är något som vi enkelt kan hjälpa till med, samtidigt som vi då kan bidra till att människor håller sig hemma om de har sjukdomssymtom eller ingår i någon riskgrupp, säger Karin Heri, ansvarig MFF i Samhället.