Lokala partier positiva till samverkansavtal med organisationer

Fler idéburna offentliga partnerskap (IOP) verkar vara att vänta oavsett hur det går i valet den 11 september. Enligt Skåne Stadsmissions valenkät till de lokala partiföreträdarna i Malmö, Kristianstad och Helsingborg är alla positiva till IOP. 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en avtalsform som möjliggör samverkan mellan det offentliga och civilsamhället, där vi tillsammans kan ge invånarna bästa möjliga förutsättningar. I Kristianstad möjliggör partnerskapet att Skåne Stadsmission på kommunens uppdrag kan öka tryggheten och säkerheten i staden genom att driva Café David och Nattjouren. I Malmö driver vi Crossroads genom IOP med Malmö stad, samt Värmestugorna i ett större partnerskap med staden och andra organisationer. Vårt IOP med Region Skåne har under lång tid gjort det möjligt att i Malmö, Kristianstad och Helsingborg ge skåningar som lever i utsatthet förutsättningar att söka den sjukvård och tandvård de har rätt till.

– Det är väldigt glädjande att de lokala partierna är så positiva till den här sortens samverkan med oss i civilsamhället. Det bådar gott inför framtiden, säger Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor på Skåne Stadsmission och fortsätter:

– Långsiktiga partnerskap mellan det offentliga och civila samhället är en stor vinst för alla. Vi vet att vi idéburna organisationer skapar ett mervärde både för den enskilda människan och samhället, genom att vi på kommunens uppdrag kan tillgodose människors behov utan att för den sakens skull vara en myndighet. Många som kommer till oss har av olika anledningar ett ”tilltufsat” förhållande till myndigheter, medan vi kan ha låga trösklar och erbjuda medmänsklighet och stöd på väg till ett mer ordnat liv.

Hon understryker att partnerskapet inte fråntar kommuner och regioner ansvaret för sina invånare.

– Att människor ska få sina grundläggande behov, som mat i magen och tak över huvudet, tillgodosedda är kommunens ansvar – men den idéburna sektorn kan hjälpa till på ett professionellt sätt, utan att ta ut vinster. Det förutsätter långsiktig finansiering och ett gemensamt ansvarstagande som IOP lägger en bra grund för.

Valkompass i Malmö, Kristianstad och Helsingborg

Frågan om hur partierna i de tre skånska partier där Skåne Stadsmission har verksamhet ställer sig till IOP är en av elva frågor i årets valenkät.

Sverige står inför stora utmaningar med ökad fattigdom och växande klyftor, ibland med hemlöshet som följd. Det ekonomiska och sociala utanförskapet riskerar att minska tilliten i samhället och öka konflikterna. På sikt kan det hota demokratin. Som en guide inför höstens val till kommunfullmäktige har Skåne Stadsmission kartlagt hur partierna lokalt i tre skånska kommuner vill ta sig an dessa utmaningar. Vi har valt ut frågor rörande hemlöshet och fattigdom som skickats till samtliga partier i kommunfullmäktige i MalmöKristianstad och Helsingborg. Utifrån de svar vi fått har vi sammanställt denna valkompass för att underlätta för dig som är engagerad i våra frågor.

Riksorganisationen Sveriges Stadsmissioner, där Skåne Stadsmission är medlem, har ställt motsvarande frågor till riksdagspartierna. Den valkompassen hittar du här.

Enighet i många frågor

Glädjande i vår lokala valkompass är att majoriteten av partierna ser nyttan i årliga och jämförbara kartläggningar av hemlösheten i aktuell kommun. Merparten ser också vikten i ett bra vräkningsförebyggande arbete, och modellen Bostad Först – en modell som syftar till att underlätta för människor i missbruk att ha ett eget boende, som Sveriges Stadsmissioner varit med och utvecklat i Sverige – har högt förtroende.

Däremot är det större oenighet kring huruvida försörjningsstöd ska räknas som inkomst och därmed ge rätt att teckna förstahandskontrakt för ett boende. Åsikterna kring de omdiskuterade riktlinjerna för stöd till barnfamiljer i hemlöshet i Malmö stad går också isär.

Du hittar de lokala valkompasserna här (Klicka):