Skåne Stadsmissions Nattjour

Varför avvecklar vi vår Nattjour?

Skåne Stadsmission har drivit Malmös Nattjour i 18 år enligt avtal efter upphandling med Malmö stad. Nu har vi valt att inte svara på den senaste upphandlingen och därmed upphör verksamheten den 31 december 2018.

Bakgrund

Förutsättningarna i upphandlingen har förändrats och vi anser inte att vi kan bedriva en värdig och trygg verksamhet utifrån de nya förutsättningarna. Under alla de år som nattjouren har funnits har både det omgivande samhället och de människor som lever i akut hemlöshet som grupp förändrats. Från början levde de flesta som besökte Nattjouren med psykisk ohälsa och beroende. Denna grupp finns kvar och har fortsatt stort behov av stöd, men samtidigt har det tillkommit andra grupper som av helt andra skäl än tung social problematik hamnat i akut hemlöshet och utanförskap.

Skåne Stadsmissions syn

Vi riktar oss med våra verksamheter till alla människor och det finns många anledningar till att någon kan hamna i akut hemlöshet. Vi gör inga värderingar eller bedömningar utan på Nattjouren vill vi erbjuda tak över huvudet, en säng att sova i, mat och stöd för dem som har behov oavsett bakgrund.

Nya förutsättningar  

Förutsättningarna i det nya uppdraget enligt upphandlingen är

  • 14 platser (inte 20–25 platser som idag)
  • Avgränsade målgrupp: endast människor med psykisk ohälsa och missbruk
  • Möjligheten att erbjuda socialt stöd kopplat till verksamheten har tagits bort
  • Åldern höjs från 18 år till 20
  • Inga platser får erbjudas kvinnor
  • Platserna ska kunna förbokas hos kommunen, vilket innebär att det i praktiken kanske inte ens finns 14 akutplatser på kvällen

Redan i dagsläget får vi neka människor pga. att vi har fullt. Vissa kvällar har vi fått neka så många som 10 personer.

– Vi ser det som viktigt med ett helhetsperspektiv i arbetet med människor i utsatthet, säger Matilda Jägerdén enhetschef på Skåne Stadsmission. Förutom socialt stöd i form av kurator har deltagare på Nattjouren kunnat erbjudas tillgång till våra övriga verksamheter. Café David har funnits i samma hus som Nattjouren i sin nuvarande form i 10 år och är den enda verksamheten i Malmö öppen för bl.a. människor som lever i hemlöshet 365 dagar om året.
– Den omfattande tillgängligheten både vad det gäller akut hjälp med mat, kläder och hygien och det professionella och medmänskliga stödet är unikt i sitt slag, fortsätter Matilda Jägerdén. Likaså är tillgången till Grönegatans gåvomottagning med nödstöd och matutdelning där det även finns möjlighet till arbetsträning. Dessutom erbjuder vi juridisk rådgivning, Stadsmissionshälsan med sjuksköterska, läkare och tandläkare, kreativ verksamhet, uppsökarteam samt s.k. livsberättargrupper för äldre.

Varför väljer vi att inte fortsätta driva Nattjouren?

– Vi har valt att inte svara på upphandlingen pga de ändrade förutsättningarna. Ett kösystem med två medarbetare som ska gör en allt hårdare gallring i dörren är varken värdigt för deltagarna eller acceptabelt ur arbetsmiljösynpunkt, säger Marie Hendra. I upphandlingen är vi dessutom reducerade till att bara vara utförare och det rimmar inte med vårt uppdrag som idéburen organisation. Vi är utförare men vi är också röstbärare för de målgrupper vi möter. Vårt arbete bygger på relationer och på att deltagarna har ett stort förtroende för oss.

– För att kunna möta ett ökat behov av tak över huvudet och stöd för en diversifierad grupp i en föränderlig omvärld krävs långsiktighet, kontinuitet och flexibilitet dvs andra och nya former av samarbete, betonar Marie Hendra.

Kommunen har troligtvis gjort sina prioriteringar utifrån en stram ekonomi och de erbjuder det de måste utifrån Socialtjänstlagen. Vi väljer dock att stå upp för våra värderingar och syn på hur verksamheter som möter de mest utsatta ska bedrivas.

För mer information kontakta gärna:

Marie Hendra, tf direktor 076-647 15 34 marie.hendra@skanestadsmission.se

Matilda Jägerdén, enhetschef Café David och Nattjouren 070-967 8676 matilda.jagerden@skanestadsmission.se