Vart ska alla vända sig?

Replik på Ann Söllgårds uttalande från Malmö stad i media den 7 november

Skåne Stadsmission har valt att inte besvara de upphandlingar som kommit ut med anledning av att nu gällande avtal mellan oss och Malmö stad avseende akuta nattplatser avslutas den 31 december 2018. Det var de nya förutsättningarna i upphandlingen som gjorde att vi valde att inte besvara den. Vi valde att istället lämna in ett förslag på ett IOP (idéburet och offentligt partnerskap) som ett försök att bl a få en större kontinuitet och flexibilitet i den verksamhet som vänder sig till samhällets mest utsatta. Malmö stad valde, utan att besvara vår framställan, att istället gå ut med en ny direktupphandling.

Skåne Stadsmission har drivit Nattjouren i 18 år och det är med tungt hjärta vi avslutar verksamheten. Under alla de år som Nattjouren har funnits har både det omgivande samhället och de människor som lever i akut hemlöshet till viss del förändrats. När vi startade levde de allra flesta som besökte Nattjouren med psykisk ohälsa och beroende. Denna grupp finns kvar och har ett fortsatt stort behov av stöd. Samtidigt har det tillkommit andra grupper som av helt andra skäl än tung social problematik hamnat i akut hemlöshet och utanförskap.

I dagsläget möter vi varje kväll en lång kö av desperata människor i behov av tak över huvudet för natten. Att i det läget bedöma och avgöra vem som i tillräckligt stor utsträckning lider av psykisk ohälsa är inte rimligt, varken för oss eller de människor vi möter.

De nya förutsättningarna enligt upphandlingen handlade även om andra avgränsningar, förutom till att endast omfatta dem med psykisk ohälsa och beroende. Vart ska t ex de unga som är under 20 år och lever i akut hemlöshet, oavsett bakomliggande orsak, vända sig?

Möjligheten har även funnit för Nattjouren att ta emot kvinnor när Rönnbacken, dygnsboende för hemlösa kvinnor, varit fullbelagt. Enligt den senaste upphandlingen får Rönnbacken tre platser förre. På Nattjouren har vi tagit emot 3-4 kvinnor varje kväll de senaste månaderna. Vart ska dessa kvinnor, den allra mest utsatta gruppen i akut hemlöshet, ta vägen?

Möjligheten att ta emot behövande efter kl 21.00 tas bort. Det är framförallt de som lever med ett tungt missbruk som har svårt att planera och ställa sig i en kö som brukar dyka upp efter kl 21.00. Nattjouren har haft insläpp hela natten i mån av plats. Vart ska människor i akut hemlöshet vända sig efter kl 21.00?

Uttalandet av Ann Söllgård att idéburna organisationer inte jobbar ”enligt en lagstiftning” är minst sagt märkligt. Det gör vi i samtliga våra verksamheter och i en verksamhet som Nattjouren, som utformats i enlighet med upphandlat avtal med kommunen, bör det rimligtvis vara uteslutet att inte arbeta enligt gällande lagstiftning. I detta sammanhang omnämns papperslösa. Eftersom det är ett krav att du ska ha uppehållstillstånd och vara skriven i kommunen för att bli aktuell för en nattjoursplats har det inte varit aktuellt med Nattjouren för människor som lever i ”papperslöshet”.

Ann Söllgård säger att individen som inte ingår i målgruppen får söka hjälp hos socialtjänsten som alla andra medborgare för att få sitt behov utrett. I nuläget hänvisar socialtjänsten i stor utsträckning till Nattjouren, även människor i hemlöshet som inte har en djup social problematik eller missbruk. De kommer till oss med en lapp från socialtjänsten med adress och telefonnummer till Nattjouren.

Avslutningsvis – hade vi som Ann Söllgård påstår själva fyllt upp platserna med ”behövande från andra grupper” som inte nattjoursplatserna varit aktuella för, måste vi ställa oss frågan varför kommunen beviljat utökat antal platserna från 20 till 25 under hela 2016, hela 2017 samt sedan i augusti 2018 och alltså betalat för 5 extraplatser?

För mer information kontakta gärna

Marie Hendra, tf direktor 076-647 15 34 marie.hendra@skanestadsmission.se
Matilda Jägerdén, enhetschef Café David och Nattjouren 070-967 8676 matilda.jagerden@skanestadsmission.se