Allt fler hamnar utanför bostadsmarknaden

Bostadsbristen är en av Sveriges största samhällsutmaningar. Men en majoritet av kommunerna saknar uppdaterade riktlinjer som bostadsförsörjningslagen kräver, för att kunna angripa hemlösheten. Det visar en ny rapport från Stockholms Stadsmission som varnar för en framtid där allt fler människor står utan bostad.

Antalet hemlösa i Sverige ökar. Nya grupper som tidigare inte riskerade att hamna i hemlöshet drabbas och situationen blir allt mer oroande. Byggtakten är fortsatt lägre än befolkningsutvecklingen och det byggs för få billiga bostäder. Det slår hårt mot nya grupper i samhället.

– Allt fler människor i Sverige saknar bostad. Bostadsmarknaden har blivit så tuff att nya samhällsgrupper nu hamnar i hemlöshet. Det handlar om grupper där inte psykisk ohälsa och beroendeproblematik är huvudorsaken till hemlöshet, utan där orsaken snarare är låga inkomster. Behovet av en aktiv långsiktig bostadspolitik är akut, säger Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission.

– Klyftorna i samhället ökar och redan utsatta grupper ställs mot varandra. Detta medför att behovet att kategorisera människor ökar. I dag erbjuder samhället olika former av stöd och hjälp utifrån vilken kategori du som människa räknas in i. Är du strukturellt hemlös? Är du hemlös och lider av psykisk ohälsa? Är du missbrukare? Är du och dina barn papperslösa? Vilken kategori du bedöms att tillhöra avgör sedan om du får någon hjälp och i så fall hur mycket. Stadsmissionernas arbete utgår ifrån motsatt utgångspunkt – att varje människa är unik, har ett namn och aldrig kan reduceras till en kategori. Det handlar om människosyn och vilket samhälle vi vill ha, säger Birthe Wallin, direktor Skåne Stadsmission.

Högst barnfattigdom och högst andel hemlösa föräldrar i Malmö

För någon vecka sedan presenterades Malmö Stads årliga kartläggning över hemlösheten i staden. Antalet barn och vuxna som lever i hemlöshet har ökat till nya rekordnivåer med 887 barn och 1740 vuxna.

I Malmö är det människor i åldersgruppen 25–39 år som saknar de ekonomiska förutsättningar, kontakter och/eller nätverk för att konkurrera på arbets- och bostadsmarknaden, som utgör den största gruppen av hemlösa, s.k. strukturellt hemlösa. Gruppen har ökat sedan 2009.

– Detta återspeglas tydligt i våra olika verksamheter. Unga Forum där vi möter unga och familjer, Trygga Boende där vi kan erbjuda en boendeform med stöd för att hitta långsiktiga lösningar på bostadsmarknaden och på Nattjouren där gruppen strukturellt hemlösa ökat markant, fortsätter Birthe Wallin.

Få kommuner använder överskott till sociala insatser för personer utanför bostadsmarknaden 

I årets rapport kartlägger Stockholms Stadsmission vilka kommuner som har uppdaterade riktlinjer för bostadsförsörjning och vilka som använder sig av undantaget om överskott enligt 2011 års nya lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag, det vill säga nyttjar överskottet från bolaget till sociala insatser för personer utanför ordinarie bostadsmarknad. Resultatet är nedslående.

– I Malmö görs det många goda insatser. Man arbetar vräkningsförebyggande, tillhandahåller olika boendeformer samt arbetar med bostad först modellen. Man genomför värdeöverföringar och MKB har upplåtit lägenheter till hemlösa barnfamiljer. Samtidigt växer problemen. Ökat samarbete mellan offentlig och idéburen sektor är nyckel. Vill kan tillsammans göra ännu mer; tillgodose basbehov, bostäder och säkerställa individers medborgerliga rättigheter, avslutar Birthe Wallin.

Åtgärder som motverkar hemlösheten i Sverige

I rapporten föreslår Stockholms Stadsmissions en rad åtgärder som motverkar hemlösheten i Sverige, vilka även Skåne Stadsmission ställer sig bakom:

  • Formulera och anta en ny nationell hemlöshetsstrategi som inte bara innehåller ett mål om antalet bostäder, utan ett mål om antalet bostäder för ekonomiskt svaga hushåll.
  • Lagstifta om ett nationellt tak över huvudet-garanti. Socialtjänstlagen behöver kompletteras med en tydligt formulerad lagbestämmelse kring rätten till tak över huvudet och fortsatt samordnade insatser utifrån individens behov.
  • Krav på bostad först-modellen i hela landet, som är den enda evidensbaserade metoden för människor i hemlöshet som visat sig vara effektiv och framgångsrik.
  • Sanktioner för kommuner som inte efterlever bostadsförsörjningslagen och inte har uppdaterade riktlinjer.
  • Inkomstkraven bör slopas nationellt. Många allmännyttiga bostadsbolag har idag höga krav på den som behöver en bostad. Det kan handla om att inkomster som baseras på olika stöd inte räknas som inkomst – genom kraven utesluts allt fler från bostadsmarknaden.

Läs hela rapporten här: Stadsmissionens rapport om hemlöshet 2016

För mer information, vänligen kontakta:

Skåne Stadsmission

Marie Hendra, socialchef, 0766-471534

marie.hendra@skanestadsmission.se