Skåne Stadsmission varnar: Reglerna måste ändras – nu

Inte sedan 1990-talet har det ekonomiska läget varit värre. Inflation och energikris, räntor och matpriser som stiger, är faktorer som påverkar många av oss.

För människor som är – eller befinner sig i riskzonen för att bli – hemlösa, har det dessutom blivit ännu svårare att få hjälp av kommunerna. Det måste ändras. Nu.

För sex år sedan konstaterade Socialstyrelsen att det fanns fler än 33 000 människor i Sverige som levde i hemlöshet. På ett nationellt plan är det den senaste officiella siffran vi har att luta oss mot, eftersom Socialstyrelsen inte gjort någon övergripande kartläggning sedan dess.

Men vi kan nog konstatera att siffran sedan dess stigit. Det kan både vi på Skåne Stadsmission och andra viktiga aktörer i civilsamhället vittna om.

Den strukturella hemlösheten – alltså människor som är, eller riskerar att hamna i, hemlöshet på grund av ekonomiska skäl, utan att de har en bakomliggande social problematik – ökar.

Till skillnad från hur det ser ut på riksplanet, så finns det på vissa håll officiellt kommunicerade siffror att beakta lokalt. Men går det att luta sig mot dem – beskriver de hur det faktiskt ser ut?

I november gick Malmö stad ut och kommunicerade att antalet hemlösa vuxna och barn sjunkit från 2532 personer, till 1782 personer. ”En indikation på att socialtjänstens arbetssätt fungerar och att bostadssituationen i Malmö håller på att förbättras för hushåll som inte är etablerade på bostadsmarknaden”, menade man.

Men riktigt så rosenskimrande är inte verkligheten. För även om det absolut finns insatser och initiativ som är lovande, så säger just de siffrorna inte så mycket om hur det egentligen ser ut. Siffrorna visar nämligen hur hemlösheten ser ut i de målgrupper som socialtjänsten aktivt arbetar mot – inte hur hemlösheten ser ut i stort. De flesta av Malmös medborgare som inte har några andra kända problem än att de är för fattiga för att ta sig in, eller hålla sig kvar, på bostadsmarknaden får ingen hjälp av socialförvaltningen. De saknas i statistiken. Men de finns i allra högsta grad i verkligheten. Och de har blivit fler. Och om ingenting förändras, kommer de i lågkonjunkturens kölvatten att bli ännu fler.

Det är helt avgörande att vi säkerställer och förebygger att fler människor inte blir av med sitt boende på grund av en ökande arbetslöshet eller en skenande ekonomisk utsatthet.

Vi på Skånes Stadsmission möter dagligen människor som vittnar om en mer restriktiv biståndsbedömning med fler avslag. Vi menar att det har skett en förskjutning och en hårdare tillämpning av socialtjänstlagen. Något som inte är unikt för Malmö, tvärtom: I Sveriges Stadsmissioners kartläggning av utvecklingen i de tio kommuner där Stadsmissionen bedriver verksamhet, ser vi hur kommunala tjänstemän vittnar om hur ekonomiska aspekter får spela större roll, till nackdel för hjälpsökande medborgare.

Vi ser också att tröskeln innan du som hjälpsökande får stöd av socialtjänsten har höjts – och att det rent allmänt finns en okunskap inom kommunerna kring hur de verkliga problemen ser ut.

Det finns ett flertal faktorer som riskerar att ett ojämlikt samhälle cementeras ytterligare i sin grund. SCB:s rapport förra veckan påvisade också det vi sett: att klyftorna bara ökar. Det mönstret måste brytas. Vi kräver ett strukturerat och effektivt arbete för minskad hemlöshet, som bygger på att staten tar ett större ansvar. Hemlöshet är ett nationellt problem som drabbar hela landet och det behövs tydlig styrning. Inte minst i tider som dessa.

Sveriges Stadsmissioners tre krav:

  • En socialtjänst som ger bostadslösa hopp

Socialtjänstlagen måste reformeras så att bostadsförsörjningsansvaret blir ett tydligt och skarpt verktyg. Det behöver framgå i lag att socialtjänsten ska arbeta evidensbaserat. Vi måste en gång för alla säkerställa att nolltolerans mot att barn drabbas av strukturell hemlöshet införs. Ge barnfamiljer i sådana situationer en tydlig bostadsgaranti.

  • Ingen ska vräkas – förebyggande arbete kan inte vara valfritt

Ge Socialstyrelsen ett tydligt uppdrag att införa ett strukturerat vräkningsförebyggande arbete i alla kommuner. Det måste bli obligatoriskt. Kommunerna behöver samverka med såväl kommunala som privata hyresvärdar för att drastiskt minska antalet vräkningar. Det behöver sättas stopp för att barnfamiljer vräks.

  • Riv trösklarna till en bostad för alla

Regeringen behöver ta fram skarp lagstiftning baserat på utredningen Sänk tröskeln till en god bostad, där en ny tydlig bostadsförsörjningslag är avgörande. Reglera och sänk vilka krav som hyresvärdar får ställa på hyresgäster för att teckna kontrakt. Understryk allmännyttans ansvar för socialt hållbar bostadsförsörjning. Uppmuntra privata hyresvärdar att samverka för en ökad social hållbarhet. Ta tag i frågan om att utveckla ett nationellt system för socialt hållbara bostäder.

Den negativa utvecklingen av hemlösheten och kommunernas allt hårdare praxis för stöd med bostad är en skarp varningssignal. Regeringen måste agera nu för att minska hemlösheten. Det är hög tid att få viktiga reformer på plats för att säkra tillgången till långsiktiga och trygga boenden. Vi menar att alla ska ha rätt till en bostad – en plats att kalla sitt hem. Stäng för allt i världen inte den dörren.

***

Vi uppmuntrar Malmö stad och övriga skånska kommuner att kroka arm med oss. Nämnda krav borde även ställas från er. Lagändringar och en reformerad socialtjänstlag, eller annat lagrum som stärker kommunernas ansvar för boendefrågan, kommer göra det kommunala uppdraget enklare och effektivare.

En statlig styrning och ett statligt ansvar kommer avlasta och minska risken för medborgare att bli bemötta annorlunda beroende på vilken kommun de söker hjälp i.

En statlig styrning och ett statligt ansvar kommer göra det enklare att följa upp att alla de vackra kommunala policy-orden också får en betydelse på riktigt.

Tillgången till ett tryggt och varaktigt boende är en mänsklig rättighet och måste gälla alla. Barn som vuxna.

SANDRA GRAHN, socialchef och tf direktor på Skåne Stadsmission

***

HÄR kan du läsa mer om Hemlös 23, Sveriges Stadsmissioners årliga rapport.

HÄR kan du ladda hem Hemlös 23.

HÄR kan du läsa mer om Skåne Stadsmissions arbete kring hemlöshet.