Barn och ungdomsrapport 2015

Stockholms Stadsmissions Barn- och ungdomsrapport 2015

Det finns i dag brister i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Sverige. Många av dessa brister bottnar i att ingen bär helhetsansvaret för mottagandet. Det nuvarande systemet med gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare fungerar dåligt – något en dryg fjärdedel av överförmyndarna i storstadsområdena bekräftar. Kvaliteten varierar kraftigt och fler gode män behövs. Det visar en ny rapport från Stockholms Stadsmission som efterlyser ett större ansvarstagande från nationella och kommunala beslutsfattare.

I år beräknas 12 000 ensamkommande barn och unga söka asyl i Sverige. Trots det har ingen myndighet ett uttalat huvudansvar för mottagandet. Det gör att ensamkommande barn och unga lätt hamnar mellan stolarna och inte får det stöd och den hjälp som de har rätt till och är i stort behov av.

– Sprickorna i den lagstiftning som reglerar åtaganden för ensamkommande flyktingbarn och unga börjar bli allt synligare. Samtidigt görs det väldigt lite för att åtgärda kända systemfel. Allas ansvar blir lätt ingens ansvar, säger Marika Markovits, direktor på Stockholms Stadsmission.

Utdrag ur Barn- och ungdomsrapporten 2015 med tema ”Ensamkommande barn och unga”:

  • Drygt 1 av 4 överförmyndare anser att systemet för gode män och särskilt utsedda vårdnadshavare fungerar dåligt
  • 71 procent av de svarande hade behov av att rekrytera fler gode män under 2014.
  • 1 av 3 överförmyndare anser att det försvårar rekryteringen av gode män att de även arbetar som särskilt utsedda vårdnadshavare.
  • Endast 29 procent av överförmyndarna har ingripit när de har mött bristande arbete under 2014
  • Överförmyndare anmärker på att det finns för många aktörer som ansvarar för de ensamkommande barnen och ungdomarna – vilket försvårar arbetet

”Regering och kommuner måste följa barnkonventionen”

Stockholms Stadsmission vill se en skärpning av systemet och efterfrågar en starkare nationell och regional kunskapsdelning och samordning genom skapandet av ett nationellt kunskaps- och resurscenter för att säkerställa kvaliteten i mottagandet.

– Sveriges regering och kommuner måste börja följa barnkonventionen fullt ut och skapa så goda förutsättningar som möjligt för att ge alla barn och unga, oavsett ursprung, en trygg och säker uppväxt. Vi efterlyser en långsiktig plan, tydlighet i ansvaret och en förändring i systemet för att säkerställa barnens rättigheter, avslutar Marika Markovits.

Läs hela rapporten