Ett stort tack till alla er som medverkade i vår politikerdebatt igår!

Igår fick Skåne Stadsmissions och Faktums deltagare möjlighet att ställa sina mest relevanta frågor till representanter från Moderaterna (M), Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Sverigedemokraterna (SD).

Stort fokus låg på bostadsfrågor, integration, kriminalitet och självklart den mest aktuella frågeställning bland gårdagens publik – hur kan vi minska hemlösheten? Representanterna fick besvara de aktuella frågorna och ge så bra insyn i partiets kärna som möjligt.

Efter avslutad debatt pratade vi med deltagande Simeon som stod och beundrade den färgglada konsten som prydde väggarna i Moriskans spegelsal, skapad i Café Davids kreativa verkstad. Vi frågade Simeon vad han tyckte om kvällens debatt och vilket av kvällens ämnen som var det allra viktigaste för honom.
Han berättade att han vet en del om politik och det aktuella valet, men vill gärna lära sig mer och det var just därför han var på plats denna kväll. Den viktigaste frågan för Simeon var bostadsfrågan, då detta varit den stora utmaningen i hela hans liv. Han tyckte att bostadsfrågan och hemlöshetsfrågan lyftes mycket under kvällen, men att politikernas svar var distanserade från verkligheten och det rådande problemet.
”Politiker är långt bort från verkligheten, det vet man när man träffar så mycket människor som jag gör varje dag!” – Simeon

Politikerdebatten är en del i det demokratiprojekt som Skåne Stadsmission driver för att öka valdeltagandet. Ett stort tack till Faktum och Folkuniversitet som var med och arrangerade kvällen. Vi vill även tacka Carina Nilsson(S), Magnus Olsson(SD), Hanna Thomé(V), Noria Manouchi(M) och moderator Hans Swärd, som är professor i socialt arbete vid Lunds universitet.

Ensamma barn på flykt

Ensamma barn på flykt

Ensamma barn på flykt

Mouhanad, Klas, Bagher och Charlotta

Jag heter Klas och är projektledare för ett nystartat arvsfondsprojekt som heter Ensamma barn på flykt. I projektet arbetar jag, Charlotta, Bagher och Mouhanad. Vi vänder oss till barn och unga som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Många av dem har tyvärr avvikit från sina boenden eller av olika anledningar befinner de sig utanför asylprocessen och lever ett liv utan skydd och trygghet.

Charlotta är jurist. Genom juridisk rådgivning försöker hon stötta barnen och de unga som vi träffar att få en legal vistelse i Sverige.

Bagher och Mouhanad arbetar uppsökande som fältarbetare. Utöver detta så erbjuder vi mer basala behov som mat, kläder, dusch och tvätt-möjligheter i samarbete med verksamheten på Unga forum.

Behoven är enorma och vi ser tydligt att vårt projekt fyller ett tomrum. Vi har redan kommit i kontakt med ungefär 15 personer som alla ingår i vår målgrupp. Med tanke på det beslut som fattades av vår riksdag den 21 juni, den nya asyllagen, ser vi att fler barn och unga kommer fara illa i framtiden och hamna i utsatta situationer som ingen människa ska vara i. Framför allt inte barn och unga.

Vi vill också jobba förebyggande genom att besöka boenden, föreningar och organisationer som kommer i kontakt med de här barnen för att informera om exempelvis lagstiftning, rättigheter och möjligheter.

Vi är även i full gång med att starta en referensgrupp som kommer finnas med oss i projektet under tre års tid, tanken är även att denna referensgrupp ska finnas efter projektets slut. Anledningen till att vi skapar denna grupp är enkel; vi upplever att det finns många goda aktörer som arbetar med vår målgrupp men att få har möjlighet att lyssna till individen. Det är grundläggande i Skåne Stadsmissions arbete och vi tror att de här barnen och ungdomarna är i ett stort behov av just det individuella stödet.

Referensgruppen blir en viktig del i vårt påverkansarbete. Vi vill sprida kunskap gällande målgruppens rättigheter, upplevelser och situation lokalt, regionalt och nationellt.

Vi är väldigt stolta över att bygga upp Ensamma barn på flykt. Mig veterligen är det unikt i Sverige att en idéburen sektor arbetar uppsökande mot just denna målgrupp.

Vi hoppas och tror att det kan vara enklare att nå fram till barnen och ungdomarna eftersom vi inte kommer från en myndighet. Efter många år i utsatthet och på flykt har tyvärr barnen ofta dåliga erfarenheter av myndighetspersonal. De är ofta skygga och kan lätt bli rädda. Språkkompetensen i gruppen gör det enklare mycket att nå fram till barnen – Bagher talar Dari och Mouhanad talar Arabiska.

Om du vet någon som behöver vårt stöd, kontakta oss genom mail: barnpaflykt@skanestadsmission.se eller mobil,

Klas: 076-647 15 36
Bagher & Mouhanad: 073-20 43 43
Charlotta: 076-647 15 35

Hemsida:www.arvsfonden.se/projekt/ensamma-barn-pa-flykt

Ensamma barn på flykt – ett Arvsfondsprojekt

I våras blev Unga Forum beviljat projektmedel från Allmänna Arvsfonden, till projektet ”Ensamma barn på flykt”.

Syftet med ”Ensamma barn på flykt” är att nå ut till och garantera stöd till barn, ungdomar samt unga vuxna för att tillgodose och uppnå mänskliga rättigheter, ökad egenmakt och ett värdigt liv. Målgruppen inkluderar de personer som av olika anledningar valt att avvika från asylboenden alternativt de som vistas i landet utan att ha inlett en asylprocess. Genom att erbjuda individuellt stöd i form av samtal och juridisk rådgivning/ombudskap önskar rådgivningen till att tillvarata, bevaka samt lobba för målgruppens rättigheter samt en rättssäker process.

Utöver individuellt stöd finns en öppen verksamhet i en trygg hemlik miljö där möjlighet till social samvaro, gemensamma middagar, språkträning och olika typer av aktiviteter som är relevanta och tillgodoser målgruppens behov och önskemål. I den öppna verksamheten tillgodoses även basbehov i form av kläder, mat, hygienartiklar och möjlighet till dusch och tvätt.

Syftet med projektet inbegriper även att genom påverkansarbete och samarbete bidra till att de offentliga myndigheterna i Sverige i större utsträckning än idag kan inkludera målgruppen. Genom att delta i en nationell samordning kring målgruppen vill vi sprida vår kunskap och metod genom samarbete och utbyte med andra organisationer, föreningar samt berörda myndigheter.

I projektet arbetar fyra personer, Klas (projektledare), Charlotta (jurist), Bagher (fältarbetare) och Mouhanad (fältarbetare). För att nå ut till aktuell målgrupp samarbetar med projektet med organisationer och föreningar i närområdet vilka är i kontakt med den målgrupp projektet vänder sig till.

Kontakt:
Unga Forum
Bangatan 7 i Malmö

Telefon:
Projektledare: 0766-471536
Jurist: 0766-471535
Fältarbetare: 073-2040343
e-post: barnpaflykt@skanestadsmission.se

Projektets hemsida:www.arvsfonden.se/projekt/ensamma-barn-pa-flykt

Samverkan mot utanförskap

Vi gör social mobilisering!

Människors rättigheter kränks på daglig basis i Sverige. Det är ett faktum. Antingen som ett resultat av andra människors ord och handlingar eller som en konsekvens av olika samhällsinstitutioners bristfälliga strukturer. Men vad händer när en människa fråntas rätten att leva fullt ut? I många fall ingenting.

Många gånger vet vi inte precis hur vi ska gå tillväga för att kräva vår rätt, eller så vet vi inte ens att vi har rätten att åberopa våra rättigheter. Detta gäller inte enbart de grupper i samhället som är mest marginaliserade utan även en större del av befolkningen. Det finns tydliga tecken på att varken rättssystemet eller de sociala institutionerna i landet bemöter alla människor enligt samma ramar. Trots att Sverige skrivit under FN´s konvention om de mänskliga rättigheterna. Vissa grupper diskrimineras på grund av deras kulturella härkomst, kön, religion, hudfärg, språkkunskaper osv. Det innebär bland annat att dessa människor får sämre information och insatser för att få sina rättigheter uppfyllda. Därför är kollektiv organisering viktigare än någonsin idag.

Att stödja marginaliserade gruppers organisering, låta människor själva definiera sin situation och sina krav för att sedan utveckla strategier för konkret förändring. Det har varit utgångspunkten för Sveriges Stadsmissioners projekt Lokal Social Mobilisering – ett mänskligare samhälle.  I tre år har många grupper i olika delar av landet organiserat sig och utvecklat olika strategier för att kräva sina rättigheter. Bland de mobiliseringssatsningar som genomförts finns Kvinnosim i Linköping som kämpar för att få en simtid för kvinnor på simhallen, Asylstafetten i Malmö som driver kampen för en human flyktingpolitik, EU-migranter i Göteborg som belyser frågor om sina juridiska rättigheter och FAMIS i Stockholm som driver en organisation för mottagande av afrikanska migranter.

Den 3 december möts alla grupper som mobiliserat sig tillsammans med forskare, representanter från civila samhället, studenter, tjänstemän och fler under en heldag om social mobilisering på Malmö högskola. Där kommer grupperna att tala om hur de gått till väga och tillsammans med andra analysera mobiliseringsprocesserna. Några av de frågeställningar som kommer att diskuteras är; Vilka faktorer är viktiga för att skapa social mobilisering? Vilka samarbeten är grundläggande för gruppen för att utvecklas? och; Vilka hinder kan det finna på vägen till att förändra sin livssituation kollektivt? Alla är välkomna att komma och tillsammans utveckla ny kunskap kring social mobilisering, en av de viktigaste frågorna i dagens Sverige. Anmäl dig i länken nedan och kom på en händelserik dag fylld med samtal och ny kunskap!

/ Aina Gagliardo

Projektledare i Malmö för projektet Lokal social mobilisering – ett mänskligare samhälle, som drivs av Riksföreningen för Sveriges Stadsmissioner

Anmäl dig: https://simplesignup.se/event/65201

Video från projektet: https://www.youtube.com/watch?v=OSQmyawEAwU